Eric Xin

Eric Xin

General Manager, Hangzhou, Nanjing and Wuhan

  • Hangzhou, China | China