Summer Zhang

Summer Zhang

Deputy Head of Property and Asset Management, Hangzhou

  • Hangzhou | China