Merry Wang

Merry Wang

Head of Industrial, Qingdao

  • Qingdao, China | China