Eric Xu

Eric Xu

Head of Capital Markets, West China

  • Chengdu | China